Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Materialmännen AB (MM) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL TILL NÄRINGSIDKARE

  För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07, med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Skulle de allmänna sälj- och leveransvillkoren strida mot bestämmelse i ABM 07 gäller de allmänna sälj- och leveransvillkoren.


  ORDERBEKRÄFTELSE M.M

  1. Till bekräftelse av beställningen lämnar MM en skriftlig orderbekräftelse. Syftet med orderbekräftelsen är att sammanställa och tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående granska orderbekräftelsen och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna till MM. Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i beställningen.
  2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta MM. Om så inte sker ska den avtalade leveransen anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.
  3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., är vägledande och bara bindande för MM i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.
  4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support, kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etc. är uteslutande service, som MM inte påtar sig något ansvar för.
  5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etc har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.
  6. MM påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av MM:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.


  LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

  1. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av MM anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid den MM-anläggning där varan beställts.
  2. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av MM anordnad transport ingår i priset ska MM vara berättigad att debitera transport med belopp som anges i orderbekräftelsen eller – om sådan uppgift saknas – med ett belopp motsvarande MM:s normala transporttaxa.
  3. MM är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.
  4. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan eller betalningen av avtalat förskott eller betalning för varan när kredit inte avtalats, ska MM ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. MM kommer att debitera en särskild lagrings- och hanteringskostnad. Efter 1 månad anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och MM tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida inte annat avtalats eller denna tjänst inte är köpt av kunden.
  5. När avtal är träffat om att leverans ska ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller annan fara uppkommer.
  6. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett
  7. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen

  REKLAMATIONER

  1. Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till MM.

  BETALNINGSVILLKOR

  1. Om betalning inte skett enligt betalningsvillkoren, förbehåller MM sig rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till köparen oavsett om leveranserna har ett samband.

   16. Beställningsvaror debiteras kunden dagen efter hemkomst till vårt lager. Eventuell handpenning tas ut om kredit inte har överenskommit med kunden.
  2. Vid försenad betalning kan MM debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som motsvarar Riksbankens gällande referensräntan plus 12 %-enheter.

  AVBESTÄLLNING / RETURER

  1. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej i retur. Om leverantören kan ta emot beställd vara så gäller deras returvillkor för återlämnade av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt ut.

  Integritetspolicy

  Introduktion

  1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
  2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.
  3. Insamling av personlig information

  Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

  1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
  2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
  3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
  4. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
  5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
  6. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
  7. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress.
  8. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
  9. all annan personlig information som du skickar till oss.

  Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

  1. Användning av din personliga information

  Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

  1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
  2. att anpassa vår hemsida åt dig;
  3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
  4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
  5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
  6. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
  7. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
  8. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
  9. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
  10. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
  11. annan användning.

  Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

  1. Utlämning av personlig information

  Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

  Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

  Vi kan utlämna din personliga information:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
  4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
  5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

  Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

  1. Bevarande av personlig information
  2. Detta avsnitt E beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
  3. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
  4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt E, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
   1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
   2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
   3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
   4. Din personliga informations säkerhet
  5. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
  6. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
  7. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
  8. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
  9. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
  10. Ändringar

  Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

  1. Dina rättigheter

  Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

  Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

  Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

  I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

  1. Tredje parts hemsidor

  Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

  1. Uppdatering av information

  Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

  1. Kakor (Cookies)

  Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

  Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

  1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriv syfte(n)};
  1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
   1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
   2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
   3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

  Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

  1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
   1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på HTTP://SUPPORT.MICROSOFT.COM/KB/278835);
   2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
   3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
  2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.
  1. KAMERAÖVERVAKNING

  I syfte att förebygga och utreda brott samt i ett säkerhetsperspektiv kameraövervakar Materialmännen sina anläggningar. Frågor kring kameraövervakningen hänvisas till ansvarig hos Materialmännen AB.

  KONTAKTUPPGIFTER

  Har du frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av personuppgifter eller om du vill veta vilka personuppgifter Materialmännen har registrerat om dig kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter.

  Materialmännen AB

  Södra Industrigatan 17

  598 40 Vimmerby

  kundservice@materialmannen.se

  Kontakt personuppgiftsansvarig hos Materialmännen AB

  Linda Carlsson VD