Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Miljön är vårt viktigaste argument i skapandet av lönsamhet och vårt bidrag till en hållbar utveckling.

  Vi ser alltid miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt miljöarbete.

  Vi åtar oss att arbeta med leverantörer, entreprenörer, kunder, branschorganisationer, allmänheten och andra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.

  Vi väger in miljöhänsyn i alla delar av delägarföretagens verksamhet. Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor så att onödig miljöbelastning ej uppstår, samt på så sätt förebygga föroreningar.

  Vi hushåller med råvaror, energi och vatten samt undviker spill vid materialhantering. Där spill ändå uppstår verkar vi för återanvändning eller återvinning. Vi låter regelbundet delägarföretagens anläggningar genomgå miljörevisioner.

  Vi ska ta tillvara och stimulera personalens engagemang, intresse och kunnande inom miljöområdet. Kontinuerlig utbildning av personalen sker för att stimulera till ett högt miljömedvetande.

  Vi ser vårt miljöarbete som ett konkurrensmedel. Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.

  Vi för en ständig och öppen dialog kring vårt miljöarbete.