Logotyp för Sveriges Olympiska KommittéXL-BYGG
 • Nya rekommendationer för läggning av trall

  Trall har blivit en stor produkt de senaste åren. Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många olika sätt att lägga trall. Lagom inför våren 2019 har nya rekommendationer för läggning av trall utarbetats av branschorganisationen Svenskt Trä som vi på XL-BYGG rekommenderar att du följer. Bakgrunden till dessa rekommendationer är problem som ibland uppstår om trall monteras på ett olämpligt sätt. Trallbrädor kan vid olämplig montering deformeras och skruvar kan gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik.

  Välja trall

  Trallbrädor finns i många olika typer och material. Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och sorteringsklasser. Den har hyvlad eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt VilmaBas-sortimentet, se vidare på www.vilmabas.se (öppnas i nytt fönster). En rillad yta har ett antal längsgående spår på ytan.

  Det är självklart ett samband mellan tjocklek på trall och underliggande konstruktion. Välj tjocklek på trall enligt Tabell 1 och Tabell 2. Se till att planera läggning av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

  Välj rätt skruv eller spik

  Trallbrädor bör monteras med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 eller av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, är mer följsam och har lång livslängd. Är du osäker, välj trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

  Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt Tabell 1. Se till att längden av trallskruvens ogängade del motsvarar den valda trallbrädans tjocklek.

  Man bör använda trallskruv i första hand, men till mindre trallbeläggningar kan kamspik användas som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den ska vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt Tabell 2.

  Underliggande konstruktion och kant-till-kantavstånd

  Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar till en altan är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (ca 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

  När du valt typ av trallbräda, följ anvisningarna i Tabell 3 för minsta avstånd kant-till-kant. Det är viktigt att ha rätt avstånd mellan trallbrädorna. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

  Att tänka på innan du börjar

  Innan du börjar, se till att all trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

  Om möjligt bör du vända trallbrädans kärnsida uppåt, då trallbrädan, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänder du den bästa sidan uppåt.

  Trallbrädor skruvas eller spikas enligt anvisningar i Figur 1 ­- 4.

  Trallbrädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning och kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm, enligt Figur 1. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 mm bred rörelsefog.

  Figur 1.

  Montera trallen

  Trallskruv eller kamspik drivs in vinkelrätt mot trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden respektive spikskallar kommer i exakt nivå med träytan, inte djupare. Se Figur 2. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har kommit i jämviktsfuktläge.

  Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd enligt Figur 4. Vid skarv görs påsalning med 45×95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.

  Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att pappen går förbi golvbjälkars eller markreglars överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se Figur 4. Hål bör förborras för trallskruv respektive kamspik i brädändar, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

  Skarvar i intilliggande trallbräda bör av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 mm och de bör fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvslutbräda bör ha en längd av minst 2,0 m.

  Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda (fris), måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45×95 spikregel innanför yttre golvbjälke.

  Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

  Fogsprång mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning bör inte överstiga 3 mm, se Figur 3.

  Figur 2. Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida, inte djupare.

  Figur 3. Färdig trallbeläggning bör i samband med läggningen ha fogsprång högst 3 mm och avstånd kant-till-kant enligt Tabell 3.

  Figur 4. Skarvar på mindre altaner eller trädäck bör undvikas. På större altaner och trädäck är enstaka skarvar ibland oundvikliga. Dessa ska utföras som stumskarv.

  Ytbehandling och underhåll av trall

  En pigmenterad träolja motverkar träets naturliga kulörförändring och ger därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en opigmenterad träolja. Underhåll med pigmenterad eller opigmenterad träolja bör vid behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.

  Alternativt kan ytan ytbehandlas med ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan efter kort tid en silvergrå kulör och den håller i många år innan behandlingen bör upprepas. Studier har visat att kiselbehandling ger ett bra skydd mot fukt och missfärgning.

  Gör en årlig översyn av trädäcket och åtgärda eventuella brister i trallskruvs- eller kamspiksinfästningar. Byt ut eventuell trasiga trallskruv respektive kamspik och se till att alla skruvhuvuden respektive spikskallar är i exakt nivå med trallytan. Ibland kan man behöva komplettera med en extra infästning eller byta ut någon enstaka trallbräda.

  Ett trädäck som tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller länge och ger många trivsamma stunder.

  Essguide - En guide för trädäck

  Här kan du snabbt och enkelt välja material, beräkna åtgång och få en bra överblick på allt material, inklusive virket. Alla dina val samlas i en komplett inköpslista som kan förvandlas till en offert för projektet som du kan ta med till oss på XL-BYGG. Och alla steg i processen tar förstås hänsyn till de nya byggreglerna från Svenskt Trä. Essguide är helt enkelt ett bra steg för dig som vill bygga ett trädäck och du kan testa verktyget på essguide.se.