logotyp
XL-BYGG AB

XL-BYGG AB

Om XL-BYGG kedjan

XL-BYGG AB.jpg

XL-BYGG AB (fd Byggtrygg AB) etablerades hösten 1980. Bolaget är ett servicebolag för ett 100-tal enskilda byggfackhandlare som alla är delägare i XL-BYGG AB. Delägarföretagen är verksamma över hela landet, från Ystad till Kiruna, med tillsammans ca 125 försäljningsställen.

XL-BYGG AB driver även en av Sveriges största frivilliga bygghandelskedjor; XL-BYGG.

XL-BYGG AB:s uppgifter är bland annat att som företrädare för delägarföretagen samordna marknadsföringen för hela kedjan samt initiera och utveckla XL-BYGGs gemensamma marknadsföring tillsammans med delägarföretagen och leverantörerna. XL-BYGG AB arbetar också med affärsstöd, utveckling, träfrågor och utbildning.

LEDNING/STYRELSE

 • Den centrala verksamheten i bolaget leds av Karin Eriksson, VD.
 • I styrelsen ingår också XL-BYGG AB:s VD samt en ordinarie ledamot och en suppleant från var och en av de fem regionerna som delägareföretagen är indelade i.

XL-BYGG AB:S AFFÄRSIDÉ

XL-BYGG AB ska som företrädare för delägarna genom utveckling och samordning av frågor med gemensam inriktning,  medverka till att stärka dessa affärsverksamheter inom byggfackhandel.

Det skapas bland annat genom:

 • kollektivt erfarenhetsutbyte
 • konkurrenskraftiga avtal
 • aktiv utveckling inom och av delägarnas verksamhet
 • hög omvärldsinformation
 • kostnadseffektiv verksamhet
 • seriösa och långsiktiga leverantörs- och kundrelationer
 • tillämpning av IT-teknik.

XL-BYGG AB ska utgöra en rikstäckande grupp välsorterade, kompetenta, enskilda företag inom byggfackhandeln med hög servicegrad.

DELÄGARSKAP I XL-BYGG AB GER:

 • förmånliga inköpsavtal
 • samverkan i inköp på skandinavisk bas genom det delägda inköpsbolaget XL-BYGG Nordic
 • gemensam marknadsföring med utrymme för egen företagsprofilering
 • gemensamt miljö- och kvalitetsarbete
 • tillgång till kedjans IT-struktur med affärsstöd som gemensamt extranät, affärssystem och EDI-rutiner för order och fakturering
 • utbildning
 • affärsutveckling
 • erfarenhetsutbyte med kollegor.