logotyp
Herok Byggmaterial AB

Hyresförsäkring standardavtal

1§ SAMMANFATTNING

Genom ett samarbete med Trygg Hansa erbjuder Herok en hyrförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda skador på uthyrd egendom uppkomna genom brand, vatten, inbrott, stöld och skadegörelse eller transport.

Försäkringen skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda utifrån kommande händelser, ex brand, vatten samt inbrottsskador. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion eller vårdslöst handhavande.  Försäkringen omfattar även skada genom stöld om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits.  

2§ AVGIFTER OCH SJÄLVRISK.

När du hyr maskiner hos oss så kan du istället för att teckna en egen försäkring, betala en försäkringsavgift från Herok Hyrförsäkring. Avgiften är enbart 5% på aktuell bruttoprislista + moms av hyresavgiften och din självrisk är enbart 2.240:- för föremål där nyanskaffningsvärdet understiger 10.000:-. I de fall nyanskaffningsvärdet överstiger 10.000:- så är självrisken enbart 4.480:-. Dessa självrisker skall jämföras med de självrisker som normalt förekommer inom entreprenadförsäkring som varierar mellan 8.960:- upp till 44.800:-. Tänk på att ni inte kan försäkra trafikförsäkringspliktiga fordon eller släpfordon till dessa, ej heller motorredskap med egen framdrift, i dessa fall är en hyrförsäkring nödvändigt för att kunna försäkra egendomen. Det är mycket viktigt, bla för att säkerställa att personalen är rätt försäkrade i händelse av personskada.

3§ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Hyrestagaren skall följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, tillverkarens anvisningar som meddelats i syfte att förhindra eller begränsa skada. Har hyrestagaren försummat att följa säkerhetsföreskrifterna som framgår i försäkringsvillkoren eller myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till så kan det påverka ersättningen i samband med skadan.

4§ BEGRÄNSNING

Försäkringen gäller inte klotter eller för skador som inträffar under transport i andra fall än då hyrestagaren själv utför transporten med eget fordon. Vidare gäller inte försäkringen för stöld ur bil om stölden sker när bilen används för privat bruk.

Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse. Vid större etableringar eller vid hyra av specialutrustning görs en individuell försäkringsprövning.

5§ OM SKADA INTRÄFFAR

Kontakta respektive uthyrningsdepå.

Skicka in uppgifter på vad som hänt.

När har skadan inträffat?

Vilken egendom har skadats?

Vid trafikolycka, ange motpartens namn, telefonnummer samt registreringsnummer.

Vid stöld samt inbrott skall alltid en polisanmälan göras.