XLBYGG.se
XL-BYGG
XLBYGG.se

GDPR, den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL, personuppgiftslagen, träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU. Den nya förordningen innebär ett stärkt skydd för den personliga integriteten och ställer hårdare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Nedan kan du läsa hur XL-Bygg Bergslagen arbetar med behandling av våra kunders personuppgifter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt, enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person. Direkta personuppgifter kan röra sig om namn, personnummer, födelsedatum och fotografier. Indirekta personuppgifter skulle kunna vara kontouppgifter, IP-adresser, användarnamn eller fastighetsbeteckningar.

VAD INNEBÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Behandling av personuppgifter syftar till all form av hantering av direkt eller indirekta personuppgifter. Det kan röra sig om insamling, lagring, registrering, bearbetning och spridning. Lagringen kan ske i både elektroniskt, i form av en databas eller dylikt, eller manuellt, genom exempelvis pärmregister. Den behandling av personuppgifter vi främst bedriver på XL-Bygg rör insamling och lagring av våra kunders personuppgifter i form av kundregister för att på ett effektivt sätt kunna driva vår verksamhet och underlätta för våra kunder.

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att de personuppgifter som insamlas och behandlas av oss kommer lagras och hanteras på ett säkert sätt, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Alla nya och befintliga kunder som upptas i kundregistret kommer ombedjas signera ett samtyckesavtal, för att ge godkännande för lagring av personuppgifterna.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i intresseavvägning i och med att behandlingen av personuppgifter ligger båda parters intresse för att kunna genomföra en affär. Vi strävar även efter att ha ett skriftligt samtyckesavtal med alla våra registrerade kunder.

LAGRINGSTID

XL-Bygg Bergslagen lagrar endast personuppgifter för aktiva kunder. Vi kommer kontinuerligt gallra och avidentifiera personuppgifter vi inte längre anser vara relevanta genom att radera personuppgifter för kunder som inte varit aktiva under den senaste 24-månadersperioden.

TILL VEM LÄMNAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras och behandlas av XL-Bygg Bergslagen i ändamål att kunna genomföra vår verksamhet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till en tredje part.

RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Kunder vars personuppgifter vi behandlar har rätten att begära tillgång till samt rättelse och radering av personuppgifter, samt begränsning av behandling och dataportabilitet. Den registrerade äger även rätten att återkalla sitt samtycke samt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sätter din integritet i fokus och vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens riktlinjer genom uppsättande av rutiner och regler kring dataskydd och behandling av personuppgifter samt genom att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

KONTAKT:

XL-Bygg Bergslagen AB (Org. nr. 556260-8140) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter. Har du frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@orebro.xlbygg.se eller info@frovi.xlbygg.se.

MER INFORMATION:

Mer information kring hur XL-Bygg hanterar dina personuppgifter finner du i vår Integritetspoliy.

https://www.xlbygg.se/api/nyhet/nyhetfil/5b056ee6a1c17

Mer information kring den nya dataskyddsförordningen finner du på Datainspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/#4